จรรยาบรรณขององค์กร (CORPORATE ETHICS)

“มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม”

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำลังก้าวไปข้างหน้า เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางการค้าในระดับนานาชาติ โดยเราคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และมีความปลอดภัยให้กับลูกค้า พร้อมรับบริการที่ดีและรวดเร็ว รวมไปถึงการสร้างองค์กรที่มีความโปร่งใสและมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างองค์กรที่มีความเป็นธรรมและมีจริยธรรม รวมถึงการเคารพกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เราสามารถ ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์กรจะสามารถช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ และส่งผลให้เรามีการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรามุ่งสู่ความเป็นผู้นำของกลุ่มอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ ได้สำเร็จเท่านั้น หากแต่ยังได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านจิตใจของบุคลากรให้มีคุณความดีและมีคุณภาพที่เพียงพอที่จะสามารถนำพาครอบครัวและสังคมไปสู่ความสมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง

แนวทางปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ เป็นสิ่งที่กำหนดไว้สำหรับบริษัททั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มบริษัทและเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทไดกิ้นที่ใช้กันทั่วโลก

1.
การให้บริการและการผลิตสินค้าที่ปลอดภัย และมีคุณภาพสูง
เราจะต้องใช้ความพยายามในทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการจากจุดยืนของลูกค้า หากมีปัญหาเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เราจะต้องรีบดำเนินการแก้ปัญหานั้นโดยทันทีด้วยความเหมาะสม
2.
การแข่งขันโดยเสรีและการดำเนินธุรกิจทางการค้าที่เป็นธรรม
เราจะต้องดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรมโดยเป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันและดำเนินธุรกิจทางการค้าที่เป็นธรรมในแต่ละประเทศและในแต่ละภูมิภาค
3.
การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมทางการค้า
เราจะต้องไม่ดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่จะเป็นการทำลายสันติภาพและความปลอดภัยของนานาชาติ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการส่งออกและนำเข้าที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในประเทศและในภูมิภาคต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับการปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มบริษัทไดกิ้น
4.
การให้ความเคารพและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
การตระหนักถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เราพยายามอย่างถึงที่สุดในการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เราจะต้องให้ความเคารพและใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการที่จะไม่ละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่นๆ
5.
การบริหารจัดการและการใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสม
เราจะต้องบริหารจัดการและใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับที่ได้รับมาจากบริษัทอื่นๆ และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงาน รวมทั้งจะต้องไม่รับข้อมูลข่าวสารใดๆ มาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เราจะบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ผ่านระบบสารสนเทศ และแหล่งข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในระบบ
6.
การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์โดยล่วงรู้ข้อมูลภายใน
เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์ เราจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่มูลภายในเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทไดกิ้น หรือบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ เพื่อทำการขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ (การซื้อขายหลักทรัพย์โดยล่วงรู้ข้อมูลภายใน)
7.
การเปิดเผยข้อมูลขององค์กรในเวลาที่เหมาะสม
ด้วยความมุ่งหมายในการเป็น “องค์กรที่เปิดเผย” เพื่อความโปร่งใสและการได้รับความนับถือจากสังคม เรามีความกระตือรือร้นในการที่จะถ่ายทอดข้อมูลของบริษัทในลักษณะที่เหมาะสมไม่เพียงแต่การเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนเท่านั้น แต่ยังยินดีที่จะเปิดเผยให้แก่สังคมอีกด้วย และให้ความสนใจในการสื่อสารซึ่งกันและกัน
8.
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก
เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศและในแต่ละภูมิภาค รวมถึงการริเริ่มการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การจำหน่าย และการบริการ ซึ่งพวกเราทุกคนจะต้องพยายามอย่างถึงที่สุดในการส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม
9.
การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
เราจะต้องดำเนินการในสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดเพื่อป้องกันการทำงานให้ที่มีความปลอดภัยตามทัศนคติ “ปลอดภัยไว้ก่อน” เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจถึงความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นการ เพิ่มความไว้วางใจจากผู้คนในภูมิภาคที่เราให้บริการอีกด้วย
10.
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและความแตกต่างในสถานที่ทำงานและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
เราจะต้องเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและคุณค่าในความแตกต่างของพนักงานทุกคน ในขณะเดียวกันก็จะต้องพยายามอย่างถึงที่สุดในการทำให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและมีสะดวกสบายในการทำงาน โดยเราจะต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงานในแต่ละประเทศ และแต่ละภูมิภาค และจะต้องไม่มีการสนับสนุนการใช้แรงงานที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับในแต่ละประเทศและในแต่ละภูมิภาค (กฎหมายแรงงานเด็ก) หรือแรงงานที่อยู่ภายใต้การบังคับของบุคคลใดๆ (การกดขี่แรงงาน)
11.
การปกป้องสินทรัพย์ของบริษัท
เราจะต้องบริหารจัดการอย่างถูกต้องในสินทรัพย์ของบริษัททั้งที่สามารถจับต้องได้และที่ไม่สามารถจับต้องได้ เพื่อการป้องกันและเพื่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.
การดำเนินงานตามวิธีปฏิบัติในทางบัญชีที่ถูกต้อง
เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีและกฎหมายด้านภาษีในแต่ละประเทศและในแต่ละภูมิภาค และปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบบริษัทและวิธีปฏิบัติทางบัญชี รวมทั้งจะต้องพัฒนาให้มีการควบคุมดูแลภายใน
13.
การปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการเลี้ยงรับรอง และการให้ของขวัญ
เราจะต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสม และดำเนินการภายใต้ระดับที่เป็นมาตรฐานของสังคม และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศและในแต่ละภูมิภาคซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองและการให้ของขวัญ โดยเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะต้องไม่จัดหาของขวัญที่มีมูลค่าเป็นเงินตราให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับ ในแต่ละประเทศและในแต่ละภูมิภาค
14.
การดำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ที่หนักแน่นในการต่อต้านกิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม
เราจะยึดมั่นในเจตนารมณ์อย่างหนักแน่นในการต่อต้านกิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมหรือองค์กรที่คุกคามความปลอดภัยของประชาชนในสังคม
15.
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และข้อบังคับในหมวดต่าง ๆ
เราจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องในกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศและในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีการดำเนินธุรกิจของบริษัท
16.
การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส (เป็นแนวทางปฏิบัติเฉพาะสำหรับกลุ่มบริษัทในประเทศไทย)
เราจะต้องมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสเพื่อการป้องกันความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องกับลูกค้าหรือความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยการกำหนดผ่านทางนโยบายของบริษัทด้านการปกครองและกระจายไปยังหน่วยต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้โครงการทุกโครงการที่มีความถูกต้องและปราศจากการทุจริต และเราจะต้องสนับสนุนให้มีการตรวจสอบภายในซึ่งจะเป็นการไม่เปิดโอกาสให้บุคคลใดๆ หาประโยชน์โดยการใช้บริษัทบังหน้า
17.
การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส (เป็นแนวทางปฏิบัติเฉพาะสำหรับกลุ่มบริษัทในประเทศไทย)
เราจะต้องมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสเพื่อการป้องกันความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องกับลูกค้าหรือความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยการกำหนดผ่านทางนโยบายของบริษัทด้านการปกครองและกระจายไปยังหน่วยต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้โครงการทุกโครงการที่มีความถูกต้องและปราศจากการทุจริต และเราจะต้องสนับสนุนให้มีการตรวจสอบภายในซึ่งจะเป็นการไม่เปิดโอกาสให้บุคคลใดๆ หาประโยชน์โดยการใช้บริษัทบังหน้า